Moje objednávka

     Akce do vyprodání

     Tip


     Aktualizace


     Reklama

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) JPP Trading, s.r.o. ke zjednodušení praxe uzavírání kupních smluv o prodeji krbových kamen SAEY prostřednictvím internetových stránek „KrbyMost.cz“

I. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.krbymostcz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatele, dodavatele) a kupujícího (zákazníka, spotřebitele). Provozovatelem internetového obchodu www.krbymost.cz je JPP Trading, s.r.o. , se sídlem 434 01 Most, U Stadionu 1190, IČO: 25772112, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 20207. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel (zejména ve smyslu § 262 odst. 1 obchodního zá-koníku ustanovením § 409 a násl.)


I. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně kupující a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

Prodávající (dodavatel) – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující (zákazník) – Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, a kupující, který spotřebitelem není.

 • Kupující spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
 • Kupující, který není spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Obchodní podmínky – smluvní ujednání mezi prodávajícím a kupujícím v tomto dokumentu.

Kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami platnými a účinnými v momentě odeslání své objednávky a je jimi vázán od momentu uzavření kupní smlouvy. S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před vlastním uskutečněním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil, a že s nimi souhlasí.


I. Uzavření smlouvy

1.1 Realizace obchodu smluvních stran probíhá na základě jednotlivých kupních smluv, jejichž náležitostmi jsou:

 • 1.1.1. návrh k uzavření kupní smlouvy, kterým je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky,
 • 1.1.2 objednávka odběratele, jejíž nutnou součástí jsou údaje o množství a druhu zboží, identifikaci kupujícího, místě odběru a termínu dodání (pokud není uveden, má se za to, že co nejdříve),
 • 1.1.3 neprodlené potvrzení objednávky dodavatelem (toto potvrzení však na vznik smlouvy nemá vliv).

1.2 Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím.

1.2.1 Každá objednávka odeslaná kupujícím je považována za závaznou. Dodavatel je povinen potvrdit objednávku do 3 dnů od doručení objednávky, a to na emailovou adresu uvedenou v objednávkovém formuláři nebo formou sms na tel. číslo uvedené v objednávkovém formuláři. Po plynutí této lhůty není odběratel svojí objednávkou vázán.

1.3 Veškeré dodávky se provádějí na základě těchto všeobecných obchodních podmínek.

1.4 Pro účely kupní smlouvy je platná nabídka zboží včetně kupní ceny zveřejněná na serveru v době odeslání objednávky kupujícím.

1.5 Změny nebo doplňky smlouvy (včetně dohodnuté ceny) či odchylná ujednání od těchto všeobecných obchodních podmínek musí být vyjádřeny písemnou formou a mohou být provedeny pouze na základě dohody obou stran, nebo na základě zákonných důvodů.


II. Dodávka zboží

2.1 Místo odběru (dále též místo určení) je stanoveno dle objednávky odběratele. Dopravu do místa určení zajišťuje dodavatel. Náklady na dopravu nese odběratel. Nebezpečí škody na zboží přechází na odběratele okamžikem převzetí v místě určení.

2.2 Dílčí dodávky jsou přípustné, není-li výslovně dohodnuto jinak.

2.3 Odběratel je povinen převzít jím objednané a dodavatelem doručené zboží.

2.4 Dodavatel přijímá objednávky zboží každý den. Objednávky jsou dodavatelem zpracovány každý den do 12:00 hodin.

2.5 Dodavatel expeduje zboží každý pracovní den. Lhůta pro dodání zboží je zpravidla následující pracovní den (nejdéle tři dny), přičemž, objednávky přijaté dodavatelem do 12:00 hodin obdrží odběratel do 24 hodin. o odeslání zboží informuje dodavatel odběratele formou sms nebo emailem na tel. číslo, resp. emailovou adresu uvedenou odběratelem v objednávce.

2.6 Dodací lhůta se přiměřeně prodlužuje v případech, kdy je dodávka zpožděna z důvodů nepředvídatelných událostí. v takovém případě má odběratel právo od smlouvy bez jakýchkoliv sankcí odstoupit. Dodavatel odpovídá odběrateli za způsobenou škodu, ledaže k prodloužení došlo z důvodu zásahu vyšší moci.

2.7 Případné požadavky odběratele na změnu kupní smlouvy přiměřeně prodlužují sjednanou dodací lhůtu.

2.8 Je-li smlouva uzavřena s kupujícím, který není spotřebitelem, platí že dojde-li na straně dodavatele k prodlení dodávky delšímu než 1 měsíc, je odběratel oprávněn po písemné výzvě k plnění, kterou byla dodavateli poskytnutá dodatečná lhůta k plnění nejméně 14 pracovních dnů s upozorněním na možnost odstoupení od smlouvy, od kupní smlouvy od-stoupit. Není-li stanoveno jinak, týká se odstoupení od smlouvy, kde bylo částečně dodavatelem plněno, jen ne-dodaného zboží.

2.9 Odběratel, který není spotřebitelem není oprávněn požadovat náhradu škody v souvislosti s neplněním dodací lhůty dodavatelem.


III. Ceny

3.1 Ceny zboží jsou stanoveny dle aktuálního ceníku zboží dodavatele, jež je uveden na internetových stránkách www.krbymost.cz. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit. Součástí dodávky je vždy řádný daňový doklad. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

 

3.2 Cena zboží bude uvedena i v kupní smlouvě. v případě zvýšení cen výrobce nebo poklesu kursu české koruny vůči měně euro je dodavatel (u smluv, kde kupující není spotřebitelem) oprávněn zvýšit ve stejném poměru i cenu dodavatelskou.

3.3 Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, ceny uvedené ve smlouvě nezahrnují balení, přepravní náklady a pojištění. Výše těchto nákladů je uvedena v odst. 4.8.


IV. Platební podmínky

4.1 Po každé dodávce zboží (kompletní i dílčí) vystaví dodavatel fakturu, kterou zašle odběrateli poštou nebo ji předá společně s dodávkou zboží.

 4.2 Dodavatel je v případě neobvykle velkých objednávek oprávněn požadovat před dodávkou zaplacení zálohové faktury až do výše 100% ceny zboží.

4.3 Odběratel není oprávněn vrátit fakturu nebo pozastavit její platbu pro závadu v jejím obsahu nebo formě, ale je povinen bez zbytečného odkladu informovat o závadě dodavatele, který provede bezodkladně opravu faktury.

 4.4 Faktury dodavatele jsou splatné ve lhůtě 15 dnů ode dne vystavení. Lhůta splatnosti musí být na každé faktuře zřetelně vyznačena. Pokud je na faktuře vyznačena lhůta splatnosti delší, než je uvedena v těchto obchodních podmínkách, platí lhůta uvedená na faktuře. Kupní cena je zaplacena připsáním celé kupní ceny na účet dodavatele nebo uhrazením v hotovosti při doručení zboží.

4.5 Pro případ prodlení s úhradou faktury je dodavatel oprávněn účtovat odběrateli smluvní úroky z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

4.6 v případě prodlení s úhradou faktury trvajícím déle než 30 dnů je dodavatel oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a požadovat vrácení dodaného zboží. Tím není dotčeno jeho právo na náhradu škody. Na tuto možnost musí být kupující ve smlouvě a na faktuře výslovně upozorněn.


V. Odpovědnost za škodu na zboží, výhrada vlastnictví

5.1 Nebezpečí škody na zboží přechází na odběratele v okamžiku převzetí zboží v místě určení. Převzetí zboží potvrdí odběratel při převzetí zásilky.

5.2 Zboží zůstává vlastnictvím dodavatele do doby úplného zaplacení dodávky zboží, včetně souvisejících nákladů (DPH, dopravné, balné apod.). Platby šekem jsou považovány za splněné teprve jejich proplacením – pokud tak dodavatel neučiní do 5 dnů po obdržení šeku, má se za to, že platby byly splněny uplynutím pátého dne.


VI. Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak Rozporem s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc nemá jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že neodpovídá požadavkům právních předpisů, není v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a neodpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.


VI. Záruka a ručení

6.1 Dodavatel poskytuje odběrateli zákonnou záruku na jakost zboží v délce 24 měsíců, počínaje dnem převzetí zboží spotřebitelem dle bodu 5.1 těchto všeobecných obchodních podmínek. Tato se případně dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě.

6.2. Dodavatel odpovídá za všechny vady výrobku, která má zboží při převzetí odběratelem, nebo které se objeví v průběhu záruční doby. Reklamaci je možné uplatnit na adrese JPP TRADING, s.r.o., U Stadionu 1190, 434 01 Most osobně, poštou, faxem nebo prostředkem elektronické komunikace, je-li tento prostředek průkazný. Odběratel popíše charakter reklamované vady, přiloží kopii faktury (či jiný prostředek prokazující uzavření smlouvy) a zvolí si způsob vyřešení reklamace (možnosti viz níže). Odběratel, který je spotřebitelem, má právo na náhradu nutně vynaložených nákladů spojených s uplatněním reklamace (např. náklady na dopravu).

6.3 Dodavatel odešle (či okamžitě vystaví v případě osobní reklamace) neprodleně po přijetí reklamace reklamační protokol (potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje) na kontakt uvedený v reklamaci (postačí na emailovou adresu).

6.4 Dodavatel doporučuje zasílat zboží v původním obalu.

6.5 Dodavatel neodpovídá za vady zboží, jestliže tyto vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží vnějšími událostmi (tj. nejedná se o vady mající původ ve zboží) a nezpůsobil je dodavatel nebo osoby, s jejichž pomocí dodavatel plnil svůj závazek.

6.6 Vady, zjistitelné při přejímce zboží, je odběratel, který není spotřebitelem (odběrateli, který je spotřebitelem se tento postup doporučuje) povinen reklamovat písemně u dodavatele zboží do 3 pracovních dnů ode dne dodání zboží (rozhodující je den doručení písemné reklamace). Vady, které nemohly být zjištěny při přejímce zboží, a na které se vztahuje záruka na jakost zboží, je odběratel povinen reklamovat u dodavatele písemnou reklamací, doručenou dodavateli nejpozději v poslední den záruční doby.

6.7 Odběratel není oprávněn souběžně s nároky z odpovědnosti za vady zboží uplatňovat i nároky na náhradu škody.

 

6.8 Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČO, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu.

6.9. o reklamaci bude rozhodnuto ihned, nejpozději do tří pracovních dnů. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Prodávající spotřebiteli vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o případném provedení opravy a době jejího trvání, popř. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Prodávající je povinen kupujícího prokazatelně vyrozumět o možnosti zboží si vyzvednout, jinak se má za to, že reklamace zatím nebyla vyřízena.

Spotřebitel při uplatnění záruky má: - jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy - jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy - jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití, - jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy v případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel právo na úhradu nákladů spojených s tímto odstoupením.


VII. Okolnosti vylučující odpovědnost u smluv uzavřených s odběratelem, který není spotřebitelem

7.1 Dojde-li k událostem, které nelze v době uzavření kupní smlouvy předvídat a které způsobí dodavateli překážku v plnění jeho smluvních povinností, je dodavatel oprávněn posunout lhůtu plnění o dobu, po kterou tato překážka trvala.

7.2 Ve všech případech okolností vylučující odpovědnost je dodavatel oprávněn odstoupit od smlouvy, aniž by odběrateli vznikl nárok na náhradu škody.

7.3 Odběratel může od dodavatele požadovat vyjádření, zda od smlouvy odstoupí nebo zda bude plnit v přiměřené náhradní dodací lhůtě. Pokud se dodavatel bezodkladně nevyjádří, má odběratel právo od smlouvy odstoupit.


VIII. Právo dodavatele a odběratele na odstoupení

8.1 Dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez udání důvodu a bez jakékoli sankce do 14 dnů od převzetí plnění. Zákazník odešle zboží a dopis s písemným odstoupením (doporučujeme odeslat zvlášť) na adresu provozovatele, tj. JPP TRADING, s.r.o., U Stadionu 1190, 434 01 Most. K odstoupení postačí, aby Váš projev vůle, kterým odstupujete od kupní smlouvy, byl v uvedené lhůtě odeslán prodávajícímu. Zboží odběratel zašle v takovém obalu, který zaručuje nepoškození zboží při přepravě. Spolu s odstoupením zašle odběratel i kopii faktury, či jiný prostředek prokazující uzavření kupní smlouvy. Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy, má dodavatel právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží (viz § 53 odst. 10 obč. zák.). Dodavatel je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení.

Právo odstoupit od smlouvy nelze, v souladu s § 53 odst. 8 občanského zákoníku, uplatnit v těchto případech uzavřených smluv:

 • a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 • b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
 • c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
 • d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
 • e) na dodávku novin, periodik a časopisů,
 • f) spočívajících ve hře nebo loterii.

8.2 Podmínkou splnění dodávky zboží je solventnost odběratele. v případě důvodných pochybností o splnění platebních povinností odběratele, zejména výrazné prodlení s úhradou předcházejících faktur, s úhradou zálohové faktury vydané v souladu s těmito obchodními podmínkami, opakovaném nepřebírání zboží apod., je dodavatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Toto odstoupení včetně odůvodnění postačí odeslat emailem či formou SMS na kontakty uvedené v objednávce. Tím není dotčeno právo dodavatele na náhradu škody.


IX. Závěrečná ustanovení

9.2 Těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí veškeré kupní smlouvy o dodávce zboží, uzavřené mezi dodavatelem a odběratelem. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají ve smyslu § 273 obchodního zákoníku přednost před těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

9.3 v případě, že odběratel, který není spotřebitelem (odběratel, který je spotřebitelem v případě, že nevyužije svého práva odstoupit od smlouvy) poruší svoji povinnost vyplývající z čl. 2.3 a nepřevezme jím objednané zboží, a to bez ohledu, zda toto porušení povinnosti zavinil či nikoli, je povinen zaplatit dodavateli za každé jednotlivé uvedené porušení povinnosti smluvní pokutu ve výši 500,- Kč a nahradit dodavateli náklady na dopravu a poštovné dle čl. 4.7 a 4.8. Smluvní pokuta a náklady na dopravu jsou splatné do 10 dnů od doručení faktury dodavatele odběrateli.

9.4 Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka vymazat z naší databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli prodejny. Kdykoliv můžete požádat o jejich změnu či vymazání emailem na: info@krbymost.cz .

9.5. Tyto obchodní podmínky jsou vždy platné ve znění uvedeném na webových stránkách provozovatele www.krbymost.cz v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Obchodní podmínky platí od 15.9.2011.

Design a webmaster: Karel Šístek (c) 2011